നിയമസഭയിലെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിൽ നടന്ന നാലാമത് ലോക കേരള സഭ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം.

Scroll to Top